معرفی

مشخصات فردی

سجاد ارشدی

نام - نام خانوادگی : سجاد   ارشدی

پست الکترونیکی : s_arshadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت مدرس تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

مدیر گروه دروس تربیت بدنی عمومی به مدت سه سالعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی تمام وقت

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-12-01

سجاد ارشدی
سجاد ارشدی

محل خدمت :
    دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^